Psychomotorische therapie voor kinderen van 0-14 jaar

“We helpen het kind zodat het zijn eigen levensweg kan vervolgen”

– B. Aucouturier –

Wat is het ?

De psychomotoriek heeft een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind en werkt met wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Ze gaat ervanuit dat het denken (gedachten), voelen (emoties) en handelen (doen en gedrag) elkaar sterk beïnvloeden. Bij het heel jonge kind is de lichamelijke-emotionele band met zijn ouder(s) en oudere broers en zussen van groot belang. Het kind begint zijn eigen lichaam eerst te ervaren via de verzorger en nadien meer en meer op eigen ontdekkingstocht te gaan. De psychomotoriek werkt via bewegingsspel en lichaamsgerichte interventies waarbij ervaringen ontstaan. Zo worden bewegingspatronen, gevoelens, gedachten en gedrag zichtbaar en kan het kind in interactie met de therapeut de nodige vaardigheden in zichzelf ontwikkelen en met meer zelfvertrouwen in het leven staan. Voor de ontwikkeling van het kind spelen de ouders een belangrijke rol, daarom worden ze bij de psychomotorische therapie ook regelmatig betrokken. In de puberteit gebeuren enorm veel veranderingen in het lichaam, mentaal en emotioneel zoals bv. de eventuele vervreemding met het eigen lijf. Tijdens de psychomotorische therapie wordt via ervaringsgerichte methodes terug meer innerlijke balans gecreëerd.

Wat doen we ?

Ik werk via:

 • Ouder-kind (lichamelijke activiteiten ter bevordering van de hechting)
 • Fijn- en grof-motorisch ontwikkelingsspel
 • Lichaamsgerichte oefeningen (zelfgevoel bevorderen, lichaamswaarneming, het “ik”-gevoel)
 • Ruimtelijke & ritmische verkenning (onder, boven, links, rechts, traag, snel etc.)
 • Constructiespel in de grote (lokaal), kleine (aan tafel) en schoolse werkruimte (papier en pen). We wisselen ook van de ene werkruimte naar de andere.
 • Contact-en samenspel om de relatie met de leefwereld (thuis, school etc.) te verbeteren.
 • Verbale reflectie op maat om de opgedane ervaringen te ondersteunen en zelfreflecties mogelijk te maken.
 • Tekenen, om de indrukken van de sessie te verankeren.

Ik zet uiteraard voor elk kind en elke situatie zwaartepunten, die passen bij de therapieplanning en de aard van het kind.

Voor wie ?

Kinderen met:

 • Hechtingsproblematiek tussen baby en ouder(s)
 • Emotionele/gedragsproblematiek (agressie, angst, faalangst, wantrouwen, verdriet, …)
 • Leerproblematiek (visuo-ruimtelijk inzicht, lateraliteit (links-rechtsproblematiek), concentratie (ADHD), …)
 • Motorische problematiek/tonus (DCD-dyspraxie, onhandigheid, evenwichtsprobleem, fijne motoriek,  hyper/hypotonie, tics, …)
 • Relationele/sociale interactieproblematiek (on/geremdheid, moeilijk contact leggen, hechtingsproblematiek, …)
 • Complexe ontwikkelingsstoornis (ASS-autismespectrumstoornis)
 • Algemene vertraagde ontwikkeling (motorisch, mentaal, emotioneel/sociaal)

Trajectverloop

 • Contact leggen/ Intake:
  • Ik begin steeds met een intakegesprek met de ouder(s)/opvoeder, eventueel kan het kind erbij zijn (dit wordt eerst telefonisch overlegd).
  • Op vraag kan ik ook nadien contact opnemen met de school, crèche of andere instanties om de situatie in een breder beeld te kaderen.
 • Therapieplanning:
  • Ik stel een therapieplan op in samenspraak met de ouders. Meestal beginnen we met 10 therapeutische sessies om nadien voor een evaluatie terug samen te zitten. Ik houd ook steeds rekening met de motivatie en hulpvraag van het kind zelf.
 • Therapie-traject:
  • We gaan van start met de vooraf afgesproken aantal sessies.
  • De ouder(s) kunnen af en toe bij de therapie betrokken worden. Er is ook mogelijkheid tot een ouder-kind therapie of psychomotorische gezinstherapie (bv. verkennen van nieuwe vormen van “samen zijn”, nieuwe kijk op moeilijke thuissituaties). Ik tracht telkens zo goed mogelijk in te zetten op een goede transfer van therapie naar gezin, crèche, kleuter- en lagere school. Soms is een multidisciplinaire aanpaknodig nodig om de ontwikkeling van het kind optimaal te ondersteunen. Dan werk ik ook graag samen met logopedisten, psychotherapeuten en ev. artsen.
  • Op vraag kan ik ook mee aanwezig zijn op schoolgesprekken.
 • Evaluatie:
  • Na afloop van de reeks sessies evalueer ik samen met de ouder(s) en het kind het traject. Vanuit deze evaluatie kunnen we, eventueel een volgende reeks sessies afspreken, terug met een duidelijk en haalbaar therapiedoel.


www.moviment.be